Notícies d'Alaquàs

21 d’octubre 2009

ACCEPTEM CASTELL COM A MUSEU


20 d'octubre de 2009

El castell d´Alaquàs ja és museu
La Conselleria de Cultura aprova la sol·licitud de l'ajuntament del municipi
LAURA SENA ALAQUÀS
La consellera de Cultura, Trinidad Miró, ha signat una resolució per la qual reconeix al castell palau d'Alaquàs la condició de Museu de la Comunitat Valenciana, en resposta a una petició formulada prèviament per l'ajuntament.
En la resolució, Miró manifesta que l'esmentat museu reuneix tots els requisits establerts en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, i en l'Ordre de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, per les quals es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat Valenciana. La petició compta, a més a més, amb l'informe favorable de la Inspecció de Béns Mobles i del Servici de Museus i la directora general de Patrimoni Cultural Valencià.
La condició de museu permetrà que el poble conserve totes les troballes arqueològiques fruït de la restauració del monument i puga mostrar-les, a més de ser una part del propi edifici un museu en si mateix.
De forma paral·lela, el consistori obrirà en breu la biblioteca temàtica del castell, que permetrà als estudiosos consultar tot el pla de rehabilitació i els documents del monument.